Startside

Visjon

Tjenester

Erfaring

Kunder

Honorar

Kontakt oss

          

 

 
Honorar

Oppdragsbekreftelse

Ved oppdragets inngåelse vil det bli utarbeidet en skriftlig oppdragsbekreftelse som skal inneholde informasjon om oppdragets art og antatt omfang, beregning og fakturering av salæret, samt informasjon om klageadgang.

 

Honorar og dekning av utgifter

Ved undervisning avtales vanligvis en dagspris, eventuelt en pris for halv dag, avhengig av oppdragets art. I visse tilfeller også en timepris. Beløpet er inkludert forberedelser og administrasjon med mindre noe annet er avtalt.

Honorar ved undervisning er ikke merverdiavgiftspliktig.

 

Ved løpende rådgivning og veiledning beregnes salær med en forhåndsavtalt timesats. Merverdiavgift påløper i tillegg.

 

Dokumenterte utgifter påløper i tillegg.

 

Spesifisert faktura

Spesifisert faktura blir tilsendt. Det vil der fremgå hvem som er oppdragsgiver/referanse, og hvilken sak tidsforbruket er knyttet opp mot.

 

Klageadgang

Det er anledning til å få vurdert om oppdraget er utført i overensstemmelse med god advokatskikk. Det er også anledning til å klage ved misfornøye med salærets størrelse. Kvaliteten på arbeid kan i utgangspunktet ikke vurderes av disiplinærorganene.

Som hovedregel er det en klagefrist på 6 måneder. Denne løper fra det tidspunkt klageren ble eller burde blitt kjent med de omstendigheter klagen grunnes på. 

 

Klagen behandles av Advokatforeningens regionale disiplinærutvalg for Oslo krets som førsteinstans. Beslutning fra disiplinærutvalget kan ankes inn for Disiplinærnemnden.

 

Regler for God Advokatskikk og nærmere opplysninger om klageordningen finnes på Advokatforeningens hjemmeside: www.jus.no under Råd og rettshjelp.
 Annette Selmer
 
Advokat og konsulentfirma

Telefon: 
91 51 40 15

 E-post:
post@annetteselmer.no

  Adresse:
 Tyslevveien 17
1163 OSLO